Protestauktion för utbetalningar av Eu-stöd NU! Vid Jordbruksverket 19/2 2016

 

LU new holland

 

Fredagen den 19/2 2016 arrangerade Landsbygdsupprore t en manifestation för en omgående utbetalning av 2015 års stödpengar till Sveriges lantbrukare. Manifestationen gick lugnt till och vi fick en bra medial uppmärksamhet dock i huvudsak regional. 2 representanter från Landsbygdsupproret fick träffa generaldirektör Leif Danneberg och Divisionsdirektör utbetalningsfunktionen Anders Egonson  där överlämnades en kravlista till med punkter som Landsbygdsupproret ser som nödvändiga för att det svenska lantbruket  ska kunna överleva.

Här nedan följer först Kravlistan som överlämnades sedan följer en sammanställning från mötet.

Uppror jbv 19 feb 2016

 

Kravlista till Jordbruksverket

Bedömningen av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet nr 13 ”ett rikt odlingslandskap” ser dystert ut och vi kommer inte att nå det målet till 2020.
Det man i den fördjupade utvärderingen för år 2015 trycker på som är extra viktigt i miljömålet ”ett rikt odlingslandskap” är följande:
”Jordbruksstöden är viktiga för miljömålet
Jordbruket förväntas fortsätta minska i omfattning, vilket försvårar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Analyser av de ekonomiska styrmedlen visar att såväl gårdsstödet som landsbygdsprogrammets miljöersättningar är viktiga för att behålla marker i hävd.
Utan dessa kan upp emot hälften av den svenska jordbruksmarken tas ur produktion. De ekonomiska styrmedlen medför även målkonflikter med andra mål. Den negativa påverkan kopplas ihop med produktionen av livsmedel och utan landsbygdsprogram och gårdsstöd kan miljöbelastning istället uppstå i de länder från vilka vi importerar mat.”
Detta följs av ett förslag till nya insatser vilket lyder:
”Förstärk möjligheterna att bo, verka och leva på landsbygden”
Med de av regeringen beslutade miljömålen i åtanke och med ovanstående analys gjord av Jordbruksverket kan inte annat konstateras än att det är myndigheten själv motarbetar möjligheten att nå miljömålet ”ett rikt odlingslandskap”. Med anledning av detta överlämnar Föreningen Landsbygdsupproret
följande kravlista till Jordbruksverket.

Föreningen Landsbygdsupproret kräver att Jordbruksverket SKALL:

Betala ut SAMTLIGA beviljade stöd för 2015 på sådant vis, att stöden finns för sökande tillgängliga SENAST den 25 februari 2016!

Betala ut samtliga beviljade stöd inom trettio (30) dagar efter godkännande, dock senast den 1 December varje år. Därefter SKALL Jordbruksverket betala dröjsmålsränta till berörd sökande procentuellt motsvarande den dröjsmålsränta, som Jordbruksverket och Länstyrelserna själva kräver vid försenade inbetalningar! Vi föreslår också att stöden skall kunna betalas ut per kvartal främst i syfte att främja likviditeten hos lantbruksföretagen.

Upphäva återbetalngskravet av stöd gällande betesmarker och slåtterängar om lantbrukaren inte kan fullfölja sina åtaganden eller tivngas lägga ner sin verksamhet på grund av konstaterade rovdjursangrepp.

Avsäga sig och länstyrelserna rätten och möjligheten att kunna reglera upp till 10 år gamla stödutbetalningar! Reglering av redan utbetalda stöd SKALL regleras SENAST ett (1) år efter det datum stöden har utbetalats.

Omgående utöka sin verksamhet med väl pålästa rådgivare, som skall vara sökande till hjälp inför, under och efter ansökan om stöd!

Vid större förändringar skall Jordbruksverket i god tid, MINST 12 månader INNAN beslut verkställs, informera lantbrukare, rådgivare, kravrevisorer och andra berörda parter på ett rakt och tydligt sätt, vad som komma skall.
T ex, Det förbudet som planderades mot att uppbundna besättningar inte skulle kunna få gå med i krav efter årsskiftet 2015-2016. där lantbrukare fick information bakvägen genom rykten, där varken revisorer eller ekorådgivare hade fått information i tid. Efter skarpa protester från lantbrukare drogs beslutet tillbaka. Ett sådant tillvägagångssätt är inte på några som hellst villkor acceptabelt!

Utöka registreringstiden för Centrala djurregistert (CDB) från dagens sju (7) dagar till MINST tjugoen (21) dagar. Fel eller förseningar skall inte leda till sanktioner. Lantbrukare ska inte heller riskera avdrag för omständigheter, som lantbrukare inte kan påverka, så som slarv vid handläggning hos CDB eller om annan motpart inte fullföljer sina åtaganden!

Omgående kräva MINST 5 års praktisk yrkeserfarenhet iform av skötsel och omvårdnad av den djurart som länstyrelsens kontrollanter besiktigar!

Förändra reglementet på ett sådant sätt så att anmärkningar som kan hänföras till byggnadsbestånd eller utrustning och inte medfört lidande för djuren aldrig ska få utmynna i djurförbud utan i normalfallet skall sanktionsavgift utfärdas

Se över och åtgärda reglementet på ett sådant sätt, att man bedömmer helheten på djurhållningen istället för att som idag fälla djurägare på punkter som saknar betydelsere, så som Tex, ett dåligt spänt stängsel, avsaknad av skydd runt enstaka belysningsarmaturer.

Ändra klassningen på jord och lantbruk från idag gällande miljöfarlig verksamhet till råvaruproduktion alt. Livsmedelsproduktion samt att där efter omformulera lagar och regler på ett sådant sätt, att det förtydligar och förenklar för lantbrukaren att bedriva sin verksamhet!

Omgående omplacera samtlig personal med ankytning till, för lantbruket och djurägare, destruktiva rörelser som saknar verklighetsförankring i sin verksamhet så som, Djurens rätt, Svenska djurskyddsföreningen mfl.

Kaffepanna

Diskussion på Jordbruksverket med Jordbruksverkets Generaldirektör Leif Denneberg samt Divisionsdirektör utbetalningsfunktionen Anders Egonson och Landsbygdsupprorets representanter Fredrik Nordin och Sören Axelsson den 19 februari 2016

Vi inledde samtalet med att prata om de vi samlats för, stöd som inte utbetalats. Verket meddelar att dom betalat ut 7,1 miljard av ca 9 miljarder. Ganska hårda ord från oss med hård kritik till verket om varför dessa pengar ej har utbetalats men Generaldirektören påpekar det är till stora delar EU:s fel. Nya krav nya datasystem mm men verket har prioriterat de stora utbetalningar först och därför fått ut så pass mycket pengar men man beklagar att de finns en grupp lantbrukare som nu lider mycket hårt av detta och då är det främst ekostöd samt kompstöd som ej utbetalats. Verket lovar i alla fall att det jobbas hårt just nu på detta och nya utbetalningar sker varje torsdag framöver. De stöd som de pratats om som inte kommer att betalas först i höst är en mycket mycket liten del. Vi ställde krav på att pengarna skall fram snarast och Generaldirektören beklagar över de som drabbats hårdast över detta att ändå ha en viss förståelse för hur verket jobbar för att lösa detta så snart de går. Att de skulle vara krånglande datasystem de dementerar han utan de är EU som varit sena med hur stöden skall hanteras.

Att Sverige får del av stöd till lantbruket redan under hösten är felaktigt. Stöd beviljas och utbetalas av SJV och när det sedan gjort så kommer pengar på någon vecka ifrån EU. Vissa stöd finansieras till 100% av EU medans en del till 50%. Så desto mer mark och stöd vi lantbrukare lyckas få hem till gårdarna via stöd från EU är ju en desto större återbetalning av Sveriges medlemsavgift. Så vi krävde att SJV skall jobba mer aktivt att hjälpa lantbrukare med detta för de är ju även av riksintresse. Det finns ett tak för ett stödbelopp till Sverige men upp till det är det tydligen långt. Så här betonade vi jagytterligare hjälp och motivation ifrån SJV att även framföra detta till regeringen då det skulle betyda ren vinst till både lantbruket och Sverige som rike.

Vi tog upp att ansökningarna skulle förenklas. Vi är alla stödsökande lantbrukare och därmed redan högt arbetsbelastade företagare så detta måste göras enklare. Kontrollanter skall hellre jobba som rådgivare för att som vi nämnde tidigare få lös mer pengar ifrån EU samt att det skall bli mindre fel vilka allt som oftast inte är medvetna fel utan enkla som medför stora avdrag. Sanktionsavgifterna diskuterades då de är ju helt vansinniga. Man kan förlora tiotusentals kronor på bagateller. Detta styrs delvis från EU men vi hänvisade till skatteverkets skattetillägg vid felaktigheter i momsdeklarationer som är 20% medans SJV har sanktionsavgifter i många fall på tusentals procent. Detta skulle ses över men verket meddelade att felen har blivit färre med åren. Kanske som vi menar att det kanske beror på färre bönder. Kontrollanter skall även heller inte ha anknytningar till djurrättsorganisationer som Djurens rätt, vara veganer och ha samröre med sådant påpekade vi och verket svarade att de förstod oss men det var tydligen väldigt svårt att gå in med personundersökningar vid anställningar som rör personligheter men att dilemmat finns och att det måste jobbas på höll verket med om.

Vi krävde en extra mjölkkrona eller mjölkpeng till mjölkbönderna utöver alla stöd som finns idag. Mjölkbönderna är motorn i svenska lantbruket och står för två tredjedelar av köttproduktionen. Mjölkbönderna är även de som köper in mycket stora mänger spannmål i form av kraftfodret då de flesta mjölkbönder är rena vallodlare. Köttet har vi sett en prisökning på, likaså spannmålen har gått hyfsat i Sverige på senare år men försvinner fler mjölkbönder i den takt de gör idag så kommer köttet och spannmålen drabbas mycket hårt. Detta är en regeringsfråga och även detta styr hårt ifrån EU och det är inte helt lätt att få till detta. Generaldirektören menade att detta var en bra idé men måste förhandlas om i EU. Finland gjorde i samband med EU-inträdet en överenskommelse om en sådan sak men det gjorde tyvärr inte Sverige och den då sittande regeringen och har ett sådant här mjölkstöd och kan då stå upp mot den utländska konkurrensen på ett bättre sätt. Mejerierna går på knäna och vanligt folk menar att de är bara att höja priset till bönderna men ekonomin för detta finns inte p.g.a. den import och konkurrens från utlandet som finns, däribland Finland som har ett extra mjölkstöd. Så därför krävde vi att SJV med Generaldirektören i spetsen skulle kontakta regeringen för att börja förhandla om detta stöd. Kan vara svårt och långdraget men de är det som behövs för en levande landsbygd med mjölkföretag som har en stabil ekonomi. I pengar rör sig om ca 2,5 miljarder och man kan sätta de i paritet till vad ca 3000 nya arbetslösa människor om året skulle kosta staten i arbetsmarknadspolitiska åtgärder om nedläggningen av mjölkföretag fortsätter i samma takt som den gör idag. Generaldirektören tog detta till sig mycket väl och lovade att jobba på detta.

Vi tog upp självförsörjningsgraden. Den är katastrofalt låg idag, under 50% och detta är skrämmande. Vid en kris är Sverige utan mat på ungefär en vecka på grund av den stora importen. De här är både så skrämmande med att vi tömmer pengar på mat som att vi är oerhört sårbara vid en eventuell kris med stängda gränser. Vi påpekade att lantbruket i Sverige är en del av vårt totalförsvar och därför borde ett samarbete och en förståelse med försvarsmakten införas.

Vi diskuterade den nya stödområdeskartan för Norrland som är framtagen nyligen som påverkar både bönder positivt samt negativt. Denna karta är framtagen helt och hållet på en temperaturkarta ifrån SMHI och det är helt vansinnigt sätt att ta fram en stödområdeskarta på. Att vissa bönder har varmare klimat långt in på hösten påverkar inte odlingssäsongen de minsta och har lett till en sanslös orättvisa mellan bönder i norr. Generaldirektören påpekade att han var ganska ovetande om hur stor problematiken i detta är. Vi krävde att denna karta måste göras om från början och det per omgående då den redan gäller för vissa stöd. Man kan inte göra en stödkarta efter årsmedeltemperaturer utan man måste ta med parametrar som arrondering som kanske medför största kostnaden för större gårdar samt jordmån och övriga saker som påverkar helheten i företagandet för lantbrukare i dessa stödområden. Vi överlämnade handlingar till Generaldirektören som förklarade läget på ett mycket bra sätt och han lovade att sätta sig i i problematiken. Företrädare för föreningen Landsbygdsupproret lovar att ta med Generaldirektören på en liten resa runt om i Norrland som är mest skrämmande vad gäller detta vilket gärna godtogs. Datum för detta planerades inte men vi lovade att upprätthålla en kontakt gällande detta.

Mötet avslutades med att vi ställde frågan om vilka tre saker som Generaldirektören skulle jobba hårdast med och vi svarade att i första hand nu få ut de stöd för 2015 som inte är utbetalade, den extra krona till Sveriges mjölkbönder som är motorn i svenskt lantbruk. Som punkt tre fick de bli allt de övriga såsom kartan, bättre attityd från kontrollanter, mer stöd i alla former till lantbruket för att få de livskraftigt för alla människor behöver mat, bra mat och naturligtvis svenska mat för de gynnar inte bara våra svenska bönder utan hela Sverige som rike.

Till sist så meddelar Generaldirektören att det krav vi har att SJV skall jobba för oss bönder och inte emot så säger han flertalet ggr att det är de han försöker göra hela dagarna.

I övrigt så vill vi säga att mötet var mycket positivt, vi redde ut massa oklarheter. Vi fick tid att prata klart trots att media hängde på dörren och väntade och ville nästan att mötet skulle vara slut men Generaldirektören avvisade dom och meddelade att han hellre pratade med oss än media så dom fick helt enkelt vänta tills vi var klara vilket som vi tyckte var ett mycket positivt bemötande mot oss i Landsbygdupproret. Vi överlämnade även den tidigare av föreningens framställda kravlista vilken mottogs på ett positivt sätt.

Generaldirektören dök sedan upp och förde ytterligare diskussioner med folk som slutit upp utanför Jordbruksverkets kontor vilket sågs som mycket positivt.

Företrädare på mötet som förde talan för föreningen Landsbygdsupproret var Fredrik Nordin vice ordf. samt Sören Axelsson